St. Boniface Catholic Church

St. Boniface Catholic Church

4025 Main Street
P.O. Box 68
St. Bonifacius, MN 55375

952-446-1054